Letty's Erfolge

19.07.2014 - 4. Platz, 6-9 Monate (Freiburg, ASCCG, 12 Starter)

20.07.2014 - 4. Platz, 6-9 Monate (Freiburg, ASCCG, 12 Starter)

 

 

19.04.2014 - 3. Platz, 4-6 Monate (Niederkrüchten, ASVA)

20.04.2014 - 1. Platz, 4-6 Monate (Niederkrüchten, ASVA)

21.04.2014 - 2. Platz, 4-6 Monate (Niederkrüchten, ASVA)